Calendario del contribuyente

Calendario del contribuyente a nivel estatal

Este CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE va dirigido fundamentalmente a recordar a las personas físicas, empresarios y profesionales, y a las entidades, el cumplimiento de sus principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo del año mes a mes.

La obligatoriedad de presentar Declaraciones-Liquidaciones (autoliquidaciones) cuando ésta tenga carácter periódico puede ser trimestral o mensual, según el impuesto y el tipo de obligado tributario de que se trate.

  Calendario Fiscal

Calendario del contribuyente a nivel municipal

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA MUNICIPAL RECORDA A TOTA LA CIUTADANIA EL CALENDARI FISCAL DE 2010 PER A PODER PREVINDRE TOTS ELS PAGAMENTS
Per al més desconeixedors en el tema tributari, l'Agència Tributària Municipal aglutina totes les competències de gestió tributària, recaptació i cadastre. La finalitat d'esta unificació en un únic espai i servei és aconseguir una millor coordinació i un major control respecte als Servicis de Recaptació, una millor organització i, d'altra banda, cara als ciutadans, al centralitzar-se tots els servicis mencionats en un únic espai físic s'ha aconseguit minimitzar les molèsties, donar més i millor informació als usuaris i major agilitat en la tramitació.

En el calendari fiscal del 2010, ja que, com cada any, s'han establert períodes per a pagar els tributs per a evitar acumulament de pagaments. Saber estes periodicitats és important perquè qualsevol retardament o oblit provocaria recàrrecs innecessaris.

Prenguen nota o consulten si volen el document que es troba a la web municipal perquè per a 2010 s’ha establert un calendari on l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica es pagarà del 1 d'abril a l'1 de juny, l’Impost sobre Béns Immobles Urbanas del 1 de juny a l'1 d'agost, l’Impost sobre Béns Immobles Rústics i l’Impost sobre Activitats Econòmiques del 15 de setembre al 15 de novembre. Per últim, la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de Vehicles, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol classe del dia 1 d'abril a l'1 de juny.
 

© 2015 - Ajuntament d'Aldaia - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo